Bądź na bieżąco
Regulamin usług prawnych

REGULAMIN USŁUG PRAWNYCH ON-LINE

Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Prawnych On-Line, zwany dalej Regulaminem, reguluje zasady świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Adwokacką Justyny Kozioł

§1

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu określa się znaczenie poniższych definicji:
1) Kancelaria – Kancelaria Adwokacka Justyna Kozioł,
2) Klient – osoba, która wyraziła chęć skorzystania z usługi prawnej on-line świadczonej drogą elektroniczną wypełniając formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej, bądź przesyłając zapytanie na adres e-mail Kancelarii,
3) usługa prawna on- line – w szczególności opinia prawna, odpowiedź na zadane przez Klienta pytanie prawne, porada prawna, projekt umowy, wzór umowy, projekt pisma procesowego, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną lub inny dokument zamówiony przez Klienta drogą elektroniczną, sporządzony przez Kancelarię na podstawie stanu faktycznego podanego przez Klienta;
4) umowa – umowa o świadczenie usług prawnych on – line, zawarta na warunkach określonych w Regulaminie pomiędzy Klientem i Kancelarią;
5) dzień roboczy – dzień powszedni z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy według ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 2010.224.1459 – zm.)
6) zawarcie umowy – Umowa z Kancelarią zostaje zawarta z chwilą dokonania przez Klienta przelewu, po uprzednim złożeniu przez niego zapytania oraz akceptacji treści niniejszego regulaminu

§2

ZAWARCIE UMOWY

Klient zawiera Umowę z Kancelarią przez zaakceptowanie Regulaminu i wyrażenie zgody na warunki w nim zawarte oraz złożenie zlecenia na świadczenie Usług Prawnych poprzez wypełnienie znajdującego się na stronie internetowej formularza kontaktowego albo przez przesłanie zapytania na adres e-mail Kancelarii oraz zaakceptowanie oferty złożonej przez Kancelarię.

§ 3
ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNYCH ON – LINE

1) Z usług prawnych on – line może skorzystać osoba, która wypełniła formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej Kancelarii i opisała stan faktyczny sprawy albo przesłała stan faktyczny sprawy na e-mail kancelarii. Wysyłając formularz kontaktowy albo maila Klient akceptuje regulamin świadczenia usług prawnych on-line
2) Klient jest zobowiązany wskazać wszystkie istotne okoliczności faktyczne sprawy
3) Klient ma możliwość załączenia dokumentów dotyczące stanu faktycznego sprawy do formularza kontaktowego
4) Kancelaria zastrzega sobie prawo do żądania udzielenia dodatkowych wyjaśnień, w szczególności do udzielenia informacji bądź przesłania zeskanowanych dokumentów. W razie potrzeby Kancelaria zastrzega sobie prawo do dodatkowego kontaktu z Klientem, drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej.
5) W ciągu 48 h (dotyczy tylko dni roboczych) od otrzymania przez Kancelarię zapytania zawierającego kompletne informacje i dokumenty, zostanie przesłany do Klienta e- mail z informacją o terminie i sposobie załatwienia sprawy oraz wysokości wynagrodzenia za usługę wraz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty wynagrodzenia
6) Kancelaria może złożyć Klientowi oświadczenie o odmowie podjęcia się przez Kancelarię wykonania usługi bez uzasadnienia
7) Jeżeli Klient akceptuje wycenę dokonuje wpłaty honorarium na rachunek bankowy Kancelarii. Za moment zapłaty uznaje się chwilę wpłynięcia honorarium na rachunek bankowy Kancelarii
8) Brak zapłaty całości honorarium Kancelarii w umówionym terminie, uznaje się za odmowę przyjęcia oferty Kancelarii przez Klienta. Kancelaria przestaje być związana złożoną ofertą.
9) Kancelaria świadczy usługi prawne, udziela porady prawnej, sporządza projekty pism w oparciu o dane przekazane jej przez Klienta,
10) Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za nierzetelne, niedokładne, nieprawdziwe przedstawienie stanu faktycznego przez Klienta oraz nieprzedstawienie stosownych dokumentów istotnych dla świadczenia usługi prawnej on-line
11) Złożenie przez Usługobiorcę dodatkowych zapytań traktowane jest jako zlecenie wykonania odrębnej Usługi Konsultacji Prawnej On – line.
12) Usługa prawna on-line świadczona jest przez Kancelarię wyłącznie w dni robocze.

§ 4
FAKTURA VAT

Na życzenie Klienta Kancelaria wystawia fakturę VAT i wysyła ją na adres mailowy Klienta W żądaniu wystawienia faktury należy podać nazwę, imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby oraz nr NIP.

§ 5
REKLAMACJE

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności (listem poleconym) na adres Kancelarii, w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi prawnej on – line.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Kancelarię w terminie 14 dni roboczych od daty wpływu reklamacji do Kancelarii.

§ 6
OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY I JEJ ROZWIĄZANIE

Umowa pomiędzy Klientem i Kancelarią jest zawarta na czas wykonywania usługi prawnej on – line. W przypadku rażącego naruszenia przez Kancelarię warunków Umowy, Usługobiorca może Umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym, korzystając z formularza kontaktowego umieszczonego na stronie Kancelarii.

§ 7
POUFNOŚĆ

Wszelkie dokumenty oraz przedstawione przez Usługobiorcę okoliczności faktyczne są objęte tajemnicą adwokacką, której Kancelaria zobowiązana jest przestrzegać.

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Kierując zapytanie ofertowe do Kancelarii Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby wykonania usługi prawnej on – line, przeprowadzania postępowania reklamacyjnego oraz ustalenia istnienia konfliktu interesów pomiędzy klientami Kancelarii.